Miljöpolicy

Elcykelbatteri Experten är ett nytänkande företag i en konservativ bransch. Uppkomsten till bolaget och vårt fokusområde har alltid varit att bidra till ett klimatneutralt samhälle där vi vill verka och informera om att rätt användning av batterier medför till en längre livslängd och en bättre miljö.

Genom att integrera miljöaspekter i alla steg inom vår verksamhet, bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi är väl medvetna om klimatfrågan och de globala miljöutmaningarna och arbetar därför proaktivt för att ständigt förbättra vårt miljöarbete i hela processens led. Ett steg i detta led är att vi erbjuder alla våra kunder kostnadsfri rådgivning som hjälper dig att maximera batteriets livslängd och antal laddningscykler. Genom rätt användning kan vi minska svinnet av onödiga energiförluster. Elcykelbatteri Experten erbjuder möjligheten att returnera förbrukade batterier till återvinning. Återvinn ditt elcykelbatteri.

Elcykelbatteri Expertens ansvar

  • Informera om att användningen av energi alltid ska vara effektiv.
  • Verksamheten skall leva upp till alla gällande regler och lagkrav inom miljöområdet.
  • Omhänderta och särskilja skadliga restprodukter och förbrukade batterier.
  • Verka för att kunder och leverantörer informeras om vårt miljöarbete.
  • Aktivt arbeta med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete på alla områden som berör vår verksamhet.
  • Ställa krav på leverantörer som måste sköta sin produktion enligt gällande lagar och regler.
  • Verka för begränsning av produkter och batterier som är skadliga för människor och miljö.
  • Minska avfallsmängderna och begränsa material- och energiuttaget.
  • Verka för en miljövänligare utveckling i branschen och att nya miljövänligare produkter kommer marknaden till hands.